Salah Satu Penyebab Perpecahan Umat Islam

Perkara pertama yang membedakan antara generasi al-salaf dan al-Khalaf adalah dalam subyek Tauhid al-Asma’ wa al-Sifat. Perkara ini berkaitan dengan cara memahami ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang memberitakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang memberitahukan nama-nama dan sifat-sifat Allah digelar sebagai nas-nas al-Sifat. Khusus bagi hadis, ianya mesti memiliki sanad yang shahih dan maksud yang jelas, sebelum dapat diterima sebagai nas al-Sifat.

Continue reading